Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[W TYM DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES]

(w FAM- Technika Odlewnicza Sp. z o.o. – dalej jako „Spółka”)

( z dnia 21-02-2018)

Spis treści:

1. Informacje ogólne

1.1. Jaki jest zakres zastosowania niniejszej polityki prywatności?

1.2. Co to jest RODO?

1.3. Co to są dane osobowe?

1.4. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)

1.5. Kto to jest „administrator danych” osobowych i kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1.6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1.7. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

1.8. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?

1.9. Kto ma dostęp do danych osobowych?

1.10. Jak nie przetwarzamy danych osobowych

1.11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

1.12. Zewnętrzne linki

2. Poszczególne cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych, których dotyczy niniejsza polityka: 

2.1. kontakt telefoniczny i mailowy ze Spółką

2.2. informacja dla kandydatów do pracy w Spółce (w tym byłych kandydatów)

2.3. informacja dla byłych pracowników

2.4. informacja dla klientów/kontrahentów (w tym byłych klientów/kontrahentów)

2.5. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies

3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów, oraz oświadczenia dotyczące poufności: 

3.1. Klauzula informacyjna

3.2. Oświadczenia o Zachowaniu poufności w związku z realizacją przedmiotu umowy

1. Informacje ogólne

1.1. Jaki jest zakres zastosowania niniejszego dokumentu?

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych w celach wskazanych w jej drugiej części.

1.2. Co to jest RODO?

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

1.3. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

1.4. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)

Dane osobowe będące:

– danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe.

1.5. Kto to jest „administrator danych” osobowych i kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem danych jest FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. -> dalej: „Spółka” (adres do korespondencji: ul. Polna 10, 86-200 Chełmno; NIP: 5252375707). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Spółki lub na adres mailowy: rodo@fam-to.pl .Więcej informacji o przysługujących prawach zob. www.uodo.gov.pl.

1.6. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

A. Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • przenoszenia danych;
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prosimy o zapoznanie się ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępnych na RODO Informator

B. Prawo sprzeciwu

 Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować).

1.7. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych), to:

 • zgoda jest zawsze dobrowolna;
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1);
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • brak zgody lub jej wycofanie, nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.

1.8. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1) a także osobiście w siedzibie spółki.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. odszukania tych informacji) lub zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

1.9. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy działający w ramach polecenia. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług np. informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora danych (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Szczegóły poniżej.

1.10. Jak nie przetwarzamy danych osobowych

O ile nie zostaniesz wyraźnie o tym poinformowany/a W toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do:

 • Profilowania;
 • Podejmowania decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany;

1.11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

1.12. Zewnętrzne linki

W serwisie www.fam-to.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

2. Poszczególne cele przetwarzania danych w ramach wybranych procesów przetwarzania danych

Poniżej przedstawiono listę celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych a także informacji o dobrowolności lub obowiązku podania danych, w ramach następujących procesów przetwarzania danych:

Ad. 2.1. kontakt telefoniczny i mailowy ze Spółką

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych;
 2. jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych – stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy w imieniu strony umowy;
 3. dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes Administratora danych).

W przypadku celów wskazanych w pkt a)-c) podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych.

Ad. 2.2. informacja dla kandydatów do pracy w Spółce (w tym byłych kandydatów)

Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji

A) Obowiązki wynikające z kodeksu pracy

Kodeks pracy wymaga od pracodawcy pozyskania określonych kategorii danych na etapie rekrutacji. Zgodnie z art. 221 § 1 k.p. pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1)     imię (imiona) i nazwisko;

2)     datę urodzenia;

3)     dane kontaktowe wskazane przez taką osobę.

4)     wykształcenie;

5)     kwalifikacje zawodowe;

6)     przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W zakresie wymienionych powyżej danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (kodeks pracy). Podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy, w związku, z czym pracodawca może ich wymagać.

Kwestię tę wyjaśnia tabela poniżej:

 Czy kandydat musi / może podać określoną informację?
kategorie informacjiMusipodaćMusi podaćale może zgłosić sprzeciw (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodoMożepracodawca nie może wymagać
imię (imiona) i nazwisko;TAKNIENIE
data urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.
inne informacjeNIENIETAK

B) Jak długo dane będą przetwarzane w ramach obecnej rekrutacji?

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zależności, którego zdarzenie miało wcześniej miejsce.

Przyszłe rekrutacje

Dane będą wykorzystane do przyszłych rekrutacji wyłącznie, gdy wyrazisz na to zgodę.

W tym celu dane będą przetwarzane przez 24 miesiące od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub do momentu jej wycofania w zależności od tego, które zdarzenie miało wcześniej miejsce.

Pozostałe cele wykorzystania danych osobowych. Dane osobowe pozyskane na etapie rekrutacji mogą być także wykorzystane do następujących celów:

CelNa jakiej podstawie prawnej?Jak długo? 
realizacja obowiązków wynikających z rodo (np. w ramach zgłoszonego prawa do uzyskania kopii danych)art. 6 ust. 1 lit. c) rodo przez okres przedawnienia roszczeń (w celu wykazania działania zgodnego z rodo)
Obrona przed roszczeniami dotyczącymi etapu rekrutacjiart. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes administratora danychprzez okres przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zależności od tego które zdarzenie miało miejsce wcześniej.Administrator danych systematycznie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy weryfikuje czy może dalej dane przetwarzać we wskazanym celu).

Ad. 2.3. Informacja dla byłych pracowników

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia oraz wykonania (np. rozliczenia) umowy o pracę (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo);
 2. umożliwienia kontaktów handlowych w ramach zawierania i realizacji umów w imieniu Spółki np. z pracownikami klientów/kontrahentów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych;
 3. realizacji zobowiązań publicznoprawnych w tym w ramach ZUS oraz należności podatkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo w zw. z odpowiednimi przepisami prawa);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z wykonywaniem obowiązków przez pracownika (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych);
 5. realizacji obowiązków wynikających z przepisów rodo (aby móc wykazać zgodność z przepisami np. w zakresie prowadzenia ewidencji upoważnień oraz realizacji praw np. w przypadku zgłoszenia przez pracownika żądania sprostowania danych) (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo obowiązek administratora danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 6. f) zawierania umów z firmami szkoleniowymi w związku z dokształcaniem pracowników

Podanie danych osobowych, których możemy od Ciebie żądać w ramach realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) jest obligatoryjne. W tej sytuacji będzie informowany o obowiązku podania danych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z realizacją umowy o pracę. Jeżeli zbieralibyśmy od Ciebie zgodę to podanie danych jest dobrowolne. Pamiętaj, aby przekazując nam dane innych osób (np. dane osobowe członków rodziny) poinformuj ich o tym fakcie, celu i zakresie przekazywanych danych i poproś w sekretariacie o wzór klauzuli informacyjnej, którą należy takim osobom przekazać.

   Dane osobowe są przetwarzane przez okres zatrudnienia a dłużej:

 1. w zakresie danych przechowywanych w aktach pracowniczych przez 50 lat (względnie 10 lat po zmianie przepisów w tym zakresie) po zakończeniu zatrudnienia zgodnie z art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)
 2. w zakresie pozostałych danych – przez okresy wymagane innymi przepisami (np. podatkowymi) lub przez okresy przedawnienia roszczeń (ze stosunku pracy – 3 lata, dla roszczeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub roszczeń w stosunku do takich osób – 10 lat).

Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw (gdy dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) rodo) lub wycofasz zgodę, o której mowa powyżej (chyba, że pomimo zgłoszenia sprzeciu lub wycofania zgody Spółka w dalszym ciągu dysponować będzie inną podstawą przetwarzania danych osobowych – w tym zakresie informacja zostanie przekazana odrębnie).

Spółka systematycznie (nie rzadziej niż raz do roku sprawdza potrzebę dalszego przetwarzania danych osobowych).

Ad 2.4. informacja dla klientów/kontrahentów (w tym byłych klientów/kontrahentów)

Cele przetwarzania danych:

 • zawarcie oraz wykonanie przez Spółkę umowy, w tym jej rozliczenia (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo w przypadku strony umowy a także art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku osób delegowanych do zawarcia i wykonania umowy w imieniu strony umowy);
 • realizacja obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo);
 • realizacja marketingu bezpośredniego administratora danych w czasie wykonywania zawartej umowy lub bezpośrednio po jej zakończeniu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danychma na celu nawiązywanie kontaktów z klientami, dostarczanie im informacji, zarówno o firmie, jak i o nowych produktach.
 • dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną korespondencją, zawieraną lub wykonywaną umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych.

W celu zawarcia i wykonania umowy mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG, KRS oraz KRD (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes administratora danych).

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem lub realizacją umowy, w tym zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Kto może być odbiorcą danych?

Kategorie odbiorców: dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, organy administracji publicznej, upoważnieni pracownicy Spółki a także kurierzy

Ad. 2.5. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies www.fam-to.pl

Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

 1. numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
 3. system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę www.fam-to.pl poprzez link do tej strony (referer link).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> administratorem danych osobowych jest Spółka (dane kontaktowe zob. powyżej).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do wyświetlenia strony i dbania o jej jakość (art. 6 ust. 1 lit. b) rodo tj. niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną) w tym zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych).

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę www.fam-to.pl-. W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba, że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 30 dni od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm Cookies

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia – wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie www.fam-to.pl nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę.

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

– w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu na stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies, których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj.:

 1. Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; Google używa danych Google Analytics, by świadczyć klientom usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. W tym celu mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: LINK. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne: LINK

Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę. Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Przestrzeganie tych zasad jest monitorowane przez Federalną Komisję Handlu. W tym oświadczeniu firma Google, Google Inc. oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają obowiązujących zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

W zakresie w jakim Google działa w ramach usługi Google Analytics działa w imieniu naszej Spółki w czasie monitorowania naszej strony zawierana jest umowa powierzenia danych na następujących zasadach: Google Ads Data Processing Terms

Na następującej stronie dowiesz się w jakim zakresie Google działa w naszym imieniu a w jakim jako niezależny administrator danych: Google Ads Data Protection Terms: Service Information Controller Terms

Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: strona@fam-to.pl

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy pisać pod adres rodo@fam-to.pl

3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów, oraz oświadczenia dotyczące poufności: 

3.1. Klauzula informacyjna

3.2. Oświadczenia o Zachowaniu poufności w związku z realizacją przedmiotu umowy