Ogólne warunki zakupów i sprzedaży

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu Warunki Zakupów oraz Sprzedaży Wyrobów i Usług, oferowane przez FAM – Technika Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FAM – TECHNIKA ODLEWNICZA W CHEŁMNIE, UL. POLNA 8 , ZWANEJ DALEJ FAM – TO,

1. Sprzedaż Wyrobów i usług FAM - TO realizuje po otrzymaniu pisemnego zamówienia od KUPUJĄCEGO.

2. Zamówienia winny być składane przez KUPUJACEGO z termin co najmniej:
1) dla WYROBÓW STANDARDOWYCH – z 14 dniowym wyprzedzeniem,
2) dla WYROBÓW NIESTANDARDOWYCH – z 21 dniowym wyprzedzeniem

Krótsze terminy realizacji są możliwe w przypadku posiadania przez FAM - TO zamówionego towaru w magazynie.

3. Minimalne zamówienie dla WYROBÓW:
1) STANDARDOWYCH: opakowanie zbiorcze np. klamki okienne 20 szt., klamki drzwiowe 20 szt.
2) NIESTANDARDOWYCH: 500 szt. dla klamek okiennych, 40 szt. dla klamek drzwiowych.

4. Przy składaniu pierwszego zamówienia KUPUJĄCY winien przesłać następujące dane o swojej firmie:

  • aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • a następnie raz w roku i każdorazowo na żądanie FAM - TO winien przesłać aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

5. Po otrzymaniu pisemnego zamówienia FAM - TO winien w ciągu 3 dni roboczych potwierdzić KUPUJĄCEMU przyjęcie zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia FAM - TO określi warunki jego realizacji, a jeśli będą one odmienne od określonych przez KUPUJĄCEGO w zamówieniu, a KUPUJĄCY nie prześle na piśmie swojej rezygnacji z zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, to sprzedaż nastąpi na warunkach określonych przez FAM - TO w jego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

6. FAM - TO zastrzega sobie, że zamówiony towar nie zostanie wydany KUPUJĄCEMU w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych KUPUJACEGO w stosunku do FAM - TO.

7. Towar, za który KUPUJĄCY nie uiścił zapłaty, pozostaje własnością FAM - TO.

„Niniejsze zastrzeżenie własności traci moc w odniesieniu do dostaw, z których tytułu FAM - TO dokonała cesji należności na podmiot trzeci, zwłaszcza na rzecz faktora.”

8. W przypadku płatności po odbiorze towaru zapłata winna nastąpić na warunkach i w terminie określonym w fakturze. Za nieterminową zapłatę za towar FAM - TO będzie naliczał KUPUJĄCEMU odsetki w wysokości ustawowej.

9. Złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia do FAM - TO oznaczać będzie akceptację przez KUPUJĄCEGO tych warunków i będą one obowiązujące do wszystkich transakcji między Stronami.

Objaśnienie:
a. WYROBY STANDARDOWE;
Klamki okienne o długości trzpienia L10, L30, L32, L35, L37, L38,L40 i L45
b. POKRYCIA MALARSKIE STANDARDOWE;
RAL 9016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010, K10
c. POKRYCIA GALWANICZNE STANDARDOWE;
wg „wzornika kolorów powłok galwanicznych” zamieszczonym w katalogu.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

Szanowni Państwo,

W ramach współpracy gospodarczej FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. wymaga, aby wszyscy nasi dostawcy przestrzegali wspólnego kodeksu postępowania zgodnego z najwyższymi standardami etyki biznesowej i osobistej.

Poniższe deklaracje podporządkowujemy strategii Spółki przekładając je na istniejące stosunki z naszymi klientami, dostawcami i otoczeniem firmy oraz przyszłe plany rozwoju czy inne działania.

Celem firmy FAM jest nieprzerwane dążenie do podnoszenia jakości usług i maksymalizowanie zadowolenia klienta, co motywuje nas do wprowadzania ciągłych innowacji oraz kreatywne działanie we wszystkich obszarach firmy.

Każdego z naszych dostawców lub potencjalnych dostawców uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich akceptację. Prosimy o podpisanie wymagań i odesłanie ich do nas.

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów kraju, w którym prowadzona jest działalność
2. Przestrzeganie wymaganych przepisów i wymagań prawnych w krajach klientów.
3. Nie zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia, za wyjątkiem szkolenia praktycznego, stażu lub podobnych programów zgodnych z przepisami prawa pracy
4. Nie zatrudnianie lub w inny sposób nie angażowanie ludzi wbrew ich woli, nie zobowiązywanie do składania żadnych depozytów, kaucji, itp. w związku z zatrudnieniem.
5. Posiadanie świadomości obowiązujących w FAM wymogów ochrony środowiska, które oparte są na prawie Unii Europejskiej i przepisach krajowych oraz ISO 9001 i IATF 16949:2016, uznanie wymagań i zastosowanie ich. Posiadanie polityki związanej z ochroną środowiska i stosownie zasady zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i powstawania jakiegokolwiek ryzyka.
6. Nie stosowanie bezpośrednio lub pośrednio oferowania, obiecywania, akceptowania ani otrzymywania łapówek, gratyfikacji lub innych nienależnych korzyści w celu uzyskania przewagi w biznesie
7. Uznanie i stosować obowiązujących w FAM zasad dotyczących gościnności, prezentów i wydatków. Gościnność i prezenty nie mogą być oferowane w formie pieniężnej ani jako korzyść osobista. Gościnność i prezenty nie mogą być w żadnym wypadku oferowane ani przyjmowane w ramach ani w związku z ubieganiem się o przetarg, jego oceną lub wyborem oferenta.
8. Nie akceptowanie żadnej dyskryminacji ze względu na narodowość, wiek, płeć, religię lub orientację seksualną. Traktowanie wszystkich osób z godnością i szacunkiem. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Polityką równych szans Unii Europejskiej.
9. Nie uczestniczenie w podejmowaniu, wpływaniu lub próbie wpływania na decyzje, które mogą stanowić podstawę rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów.
10.   Bez uprzedniej zgody uprawnionych osób nie wykorzystywać w żaden sposób chronionej prawem cudzej własności intelektualnej, zwłaszcza zastrzeżonej patentem, wzorem przemysłowym albo znakiem towarowym.
11.   Spełnienie wymagań klienta w zakresie oznakowania, jakości i bezpieczeństwa wyrobu wraz z nadzorowaniem charakterystyk specjalnych poprzez dostosowanie swoich procesów do wymagań zamówienia. Przedstawienie wymaganych dokumentów z badań jakości, wyników kontroli oraz atestów i certyfikatów do każdej partii produkcyjnej.
12. Zachowanie poufności w kontaktach biznesowych.
13. Informowanie w sposób rzetelny i dokładny o możliwych zagrożeniach wynikających z dostarczenia i użycia w procesie produkcji materiałów, oraz przedstawiać pełną dokumentację właściwą – świadectwa, atesty, specyfikację.
14.   Zapewnienie ciągłości dostaw na najwyższym poziomie z uwzględnieniem wymagań klienta, w tym kwestii pakowania, oznakowania, terminowości, ilości oraz wsparcia technicznego (o ile jest wymagane)
15. Zapewnienie dostępu do informacji oraz bieżącej komunikacji z klientem.


Wymagania jakościowe dla dostawcy_Załącznik nr 1 do CSR QF-W3-01-00-02