FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o
 
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Fundusze europejskie

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 Zamównia publiczne

Newsletter
 
   

Strona główna > Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

 

Strona główna > Fundusze europejskie
Fundusze europejskie
  
  
 
FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o . zrealizowała trzy Projekty  w ramach Programu Operacyjnego: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 5- Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Działanie: 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów. Nazwy projektów: „Udział FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2009 w Poznaniu w dniach 20-23 stycznia 2009 roku” ,Nr projektu: RPKP.05.05.00-04-230/09, „Udział FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Budowlanych BATIMAT 2009 w Paryżu w dniach 2-7 listopada 2009 roku” Nr projektu: RPKP.05.05.00-04-231/09 i „Udział FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach EUROGUSS w Norymberdze w dniach 19-21 stycznia 2010 roku” Nr projektu: RPKP.05.05.00-04-247/09.
 
Celem Projektu Nr RPKP.05.05.00-04-230/09 było poszerzenie rynków eksportowych FAM i pozyskanie nowych klientów, co pozwoli firmie na tych rynkach zdobyć przewagę konkurencyjną nad rywalami. Pyza tym uczestnictwo w Targach umożliwiło firmie wzmocnić pozycję na rynku polskim.
Udział w poznańskich targach BUDMA wpisał się zatem w wieloletnią strategię FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o., której celem jest ekspansywny rozwój sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i Rosji.  
 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 37 055,71 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) . Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 30 519,60 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy).
 
Departament Wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej przyznał dofinansowanie w kwocie 15 259,80 zł. (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) co stanowi nie więcej niż: 50% wydatków kwalifikowanych.
 
Celem Projektu Nr RPKP.05.05.00-04-231/09 było wzmocnienie pozycji rynkowej, utrwalenie marki FAM w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw oraz wynikające z tego kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy. Udział FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w  paryskiej imprezie targowej zrealizował wszystkie cele.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 118 083,40 zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) . Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 99 060,62 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt  złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
 
Departament Wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej przyznał dofinansowanie w kwocie 49 530,31 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści jeden groszy) co stanowi nie więcej niż: 50% wydatków kwalifikowanych.
 
 
 
Przedmiotem projektu Nr RPKP.05.05.00-04-247/09 był udział FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. po raz pierwszy w międzynarodowej imprezie targowo – wystawienniczej – Międzynarodowych Targach EUROGUSS 2010, które odbyły się w Norymberdze w dniach 19-21 styczeń 2010 roku. Targi związane są z branżą odlewniczą – celem udziału Spółki w tych targach było powiększenie ilości klientów przede wszystkim z Niemiec, Francji i Rosji, a także z pozostałych krajów uczestniczących w imprezie. Eksport wyrobów na rynki europejskie stał się głównym celem FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. , a także zdobycie przewagi konkurencyjnej nad rywalami na tych rynkach. Dzięki własnemu know-how, wypracowanemu na przestrzeni lat jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom trudnych zasad walki konkurencyjnej na rynkach zachodnich.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 87 555,14 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) . Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 72 580,02 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt  złotych dwa grosze).
 
Departament Wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej przyznał dofinansowanie w kwocie 36 290,01 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych jeden grosz) co stanowi nie więcej niż: 50% wydatków kwalifikowanych.
 
 
 
 
 
 
Spółka zrealizowała projekt inwestycyjny „Budowa systemu podczyszczalni ścieków przemysłowych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska; Poddziałanie 2.4.2: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 
Celem przedsięwzięcia było dostosowanie pracy przedsiębiorstwa do wymogów ustawy Prawo wodne, transponującej dyrektywę unijną 464/1976/EWG z 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego. Efektem realizacji projektu jest ograniczenie poziomu odprowadzanych do wód substancji szczególnie szkodliwych, zwłaszcza cyjanków i metali ciężkich; polepszenie czystości Wisły; ograniczenie poboru wody w zakładzie; minimalizacja ryzyka skażenia ziemi i wód gruntowych; poprawa gospodarki odpadami oraz ograniczenie ich ilości.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 50 % kosztów inwestycji, maksymalna wartość wspomnianej dotacji mogła wynieść 1.115.000 PLN. Projekt został zarejestrowany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod numerem WKP_1/2.4.2/1/2005/44/4.
 
Całe przedsięwzięcie objęło dwa główne zadania:
1.  Budowa i uruchomienie podczyszczalni ścieków pogalwanicznych.
Wykonawcą tej części został Industrial Service s.c. Automatyka Przemysłowa z siedzibą na ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu. Wykonawcę wyłoniono w trybie procedury uproszczonej.
2.  Zakup i uruchomienie systemu ZA 06, który utworzył obieg zamknięty medium procesowego na linii technologicznej obróbki wibrościernej (wibratorów kołowych).
Wykonawcą tej części została niemiecka firma Rösler Oberflachentechnik GmbH - Werk Memmelsdorf z siedzibą na Vorstadt 1 w Untermerzbach, która dostarczyła i uruchomiła system Zenterfuga Z 1000 ASS-II-Turbo.
Obie inwestycje zostały ukończone. Zarówno w odniesieniu do systemu ZA-06, jak i podczyszczalni ścieków Spółka stwierdziła uzyskanie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia zużycia wody oraz ilości i stopnia zanieczyszczenia ścieków odprowadzanych do sieci komunalnej. Efekty w obu przypadkach są lepsze od wartości, do których przyjęcia Spółka zobowiązała się w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 

 

Firma  |  Nasza oferta  |  Polecamy  |  Gdzie kupić  |  Partnerzy  |  Fundusze europejskie  |    |  Kontakt